Privacy verklaring Happy with Hormones

1.    Inleiding Happy with Hormones privacyverklaring

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. Dit is de privacyverklaring van Happy with Hormones. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen je duidelijk uit hoe wij jouw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we je duidelijk inzicht in hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet Happy with Hormones precies?
Happy with Hormones is integraal orthomoleculair therapeut en diëtist. Niet alleen de klacht(en) worden weggenomen en je totale gezondheid verbetert, maar stap voor stap wordt ook de oorzaak achter de klacht(en) aangepakt.

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Happy with Hormones jouw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten. Happy with Hormones neemt jouw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland. Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Happy with Hormones? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Info@happywithhormones.nl
+31627855293
Pauwstraat 23
2671JE Naaldwijk
KVK: 85327263

2. Categorieën persoonsgegevens

Om onze bezoekers en klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen/verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

  • Voor – en achternaam;
  • Adres;
  • Geboortedatum;
  • Telefoonnummer;
  • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfs-emailadressen worden aangemerkt als persoonlijk emailadres).
  • Gezondheidsgegevens;

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Happy with Hormones.

3. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Happy with Hormones of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Happy with Hormones jouw gegevens voor verzameld:

1. Contact opnemen
Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met Happy with Hormones, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact.

2. Boekhouding
Happy with Hormones is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op offertes of facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan naam en indien nodig bankgegevens.

3. Facturatie
Voor het versturen van de facturen worden bepaalde gegevens verwerkt, waaronder NAW-gegevens en het factuuradres.

4. De overeenkomst
Wanneer er tot een overeenkomst wordt overgegaan heeft Happy with Hormones bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Denk hierbij aan voor- en achternaam, gezondheidsgegevens, adresgegevens en indien nodig BSN-nummer. Het BSN nummer is verplicht om declaraties bij de zorgverzekeraar in te dienen.

 

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw
persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.


1. Contact opnemen
Indien het contact niet lijdt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door jouw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

2. Boekhouding
Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van Minimaal zeven (7) jaar, mogelijk vermeerderen met vijf (5) jaar voor interne boekhouding.

3. De overeenkomst
Alle gegevens met betrekking tot een overeenkomst, worden in ieder geval bewaard voor een periode dat de overeenkomst actief is. Op het moment dat de overeenkomst is afgelopen of voltooid, worden de verwerkte gegevens bewaard voor zeven (7) jaar. Na het einde van de overeenkomst worden de klantgegevens nog drie (3) jaar bewaard.

4. Facturatie
De gegevens voor dit doel blijven zeven (7) jaar bewaard na het opstellen van de
documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Happy with Hormones deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit zal gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Happy with Hormones zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.


Om de beste service te garanderen vanuit Happy with Hormones, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.


Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:
– Mijn Diad Voor het houden van een gedegen dossiervoering, praktijkplanning, boekhouding en facturatie worden jouw persoonsgegevens ingevoerd in het softwareprogramma ‘mijn Diad’. Mijn Diad werkt en is beveiligd volgens de wet AVG.


– Boekhouder
Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.


– Belastingdienst/overheidsinstanties
Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.


Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Happy with Hormones. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond. Fysieke gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard. Als de fysieke gegevens worden vernietigd gebeurt dit met papiervernietigers. Ook wordt je bezoek aan de website van Happy with Hormones beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat je verbinding met Happy with Hormones privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

 

7. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergeven waarvan je gebruikt kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
Je hebt altijd het recht om door Happy with Hormones verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je een e-mail met jouw verzoek sturen aan: Info@happywithhormones.nl .

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Indien de door Happy with Hormones bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je recht om deze gegevens te laten rectificeren. Happy with Hormones zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Happy with Hormones aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Happy with Hormones.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
In bepaalde gevallen kun je aan Happy with Hormones verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst met situaties waarin Happy with Hormones jouw gegevens dient te verwijderen:
– Indien de door Happy with Hormones verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
– Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Happy with Hormones, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van Happy with Hormones.
– Indien Happy with Hormones gegevens onrechtmatig verwerkt, heb je een directe
mogelijkheid om de gegevens door Happy with Hormones te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens.
– Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is Happy with Hormones verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.
– Indien je als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de
persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Happy with Hormones onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen.


e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Op het moment dat je van mening bent dat Happy with Hormones niet op een gedegen wijze omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal jouw klacht verder afhandelen.


f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG) Je hebt tent alle tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in
het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we je op de volgende rechten:
 Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heb je het recht om van Happy with Hormones de beperking van de verwerking van je
persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kort gezegd in dat Happy with Hormones de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien Happy with Hormones de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig voor (de voorbereiding op) een
rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.


 Intrekking van toestemming: Je hebt dit recht voor zover wij van jouw gegevens
verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een
eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor een verleden geen
gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Happy with Hormones je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?
In de meeste gevallen is een e-mail naar info@happywithhormones.nl genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan jou verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik. We wijzen je er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Happy with Hormones niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

 

8. Plichten

Happy with Hormones verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Iris de Goede de diensten niet (naar behoren) aanbieden.


Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de website van Happy with Hormones.

Happy with Hormones behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Happy with Hormones dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Happy with Hormones. Hierbij trachten wij jouw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.


Info@happywithhormones.nl| +31627855293
Pauwstraat 23 | 2671JE | Naaldwijk
KVK: 85327263